Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROFRANCE 

Obowiązuje od 17.02.2024r. 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     EuroFrance – właściciel Sklepu internetowego oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. EUROFRANCE Marcin Bednarczyk I Konrad Kruczek Sp.K., z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP: 9372219834 REGON: 072195068;

2.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. Klientem jest również Konsument;

3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4.     Produkt – Towary lub Towary cyfrowe dostępne w Serwisie;

5.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

6.     Rękojmia – odpowiedzialność EuroFrance wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Towaru wyrażona w Kodeksie Cywilnym;

7.     Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność EuroFrance wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Towaru z Umową wyrażona w Ustawie o prawach konsumenta;

8.     Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez EuroFrance w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego;

9.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego EuroFrance, określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

10.   Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.autoczesci360.pl/, umożliwiający nabycie przez Klienta Towarów oferowanych przez EuroFrance;

11.   Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym przez EuroFrance;

12.   Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EuroFrance a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

13.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

14.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą;

15.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

2.     Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Sklep internetowy zawiera katalog Towarów możliwych do nabycia przez Klienta.

4.     Regulamin określa w szczególności:

1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu internetowego;

2) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

3) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

5.     Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

6.     Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.autoczesci260.pl/

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1.     Rejestracja (utworzenie konta) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.

2.     Złożenie Zamówienia bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.

3.     Rejestracja następuje poprzez utworzenie konta za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

4.     Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5.     Wraz z rejestracją Klient wyraża akceptację postanowień zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności.

6.     EuroFrance może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:

1)     podano w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2)     dopuszczono się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 

3)     dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez EuroFrance za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię.

7.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

2)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

3)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

4)     nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

5)     nie korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów;

6)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku.

8.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary.

9.     Do zawarcia Umowy dojedzie również na wypadek udostępnienia Klientowi Towaru cyfrowego w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Towar następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć Towar cyfrowy, lecz  nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za Towar cyfrowy, EuroFrance zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny w zamian za Towar cyfrowy

IV. Procedura zawarcia Umowy 

1.     W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść do Sklepu internetowego i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w ramach Sklepu internetowego.

2.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu internetowego.

4.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.

5.     W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez EuroFrance. Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Za potwierdzenie Zamówienia poczytywać również należy wysyłkę Zamówienia przez EuroFrance.

7.     Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

V. Dostawa

1.     Dostawa możliwa jest zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce „Płatność i dostawa” oraz „Realizacja zamówienia” lub wyświetlanymi w trakcie procesu składania Zamówienia.

2.     Koszty dostawy ponosi Klient. 

3.     Termin realizacji dostawy uzależniony jest od działań podjętych przez firmę kurierską i liczy się od dnia wysłania przez EuroFrance potwierdzenia realizacji Zamówienia.

4.     Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy obciążają firmę kurierską, za wyjątkiem sytuacji w których Towar był wadliwy przed jego oddaniem do dostarczenia firmie kurierskiej.

5.     W przypadku wad lub braków Towarów, należy niezwłocznie zgłosić stwierdzoną wadę lub brak firmie kurierskiej. 

VI. Ceny i metody płatności

1.     Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny zgodnie informacjami zamieszczonymi w zakładce „Płatność i dostawa” lub wyświetlanymi w trakcie procesu składania Zamówienia.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy 

Dotyczy Konsumenta:

1.     Konsument posiada prawo do odstąpienia od Umowy. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż firma kurierska weszła w posiadanie Towaru w imieniu Konsumenta.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres EuroFrance lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.eurofrance.pl/return. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez EuroFrance najtańszego sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym EuroFrance zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. EuroFrance uprawniony jest wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i ustalenia jego stanu zgodnego z tym przed sprzedażą. 

4.     Prawo do odstąpienia nie przysługuje co do Umowy:

1)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)     w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami;

3)     na Towar posiadający opisane w treści opisu Towaru braki, uszczerbki lub inne nieprawidłowości, z którymi Konsument miał możliwość zapoznać się i zaakceptował je przed nabyciem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Konsumenta:

1.     EuroFrance ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.

2.     EuroFrance na potrzeby realizacji dostawy umożliwia Klientowi wybór dostawcy, w związku z czym Klient ma obowiązek dokładnie zbadać prawidłowość opakowania oraz zawartości przesyłki pod kątem możliwych do wystąpienia szkód w transporcie. Wobec danej dostawy obowiązywać będą zasady postępowania uregulowane przez daną firmę kurierską, z zastrzeżeniem zasad ogólnych wyrażonych w prawie przewozowym, tj.:

1)     jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik na żądanie Klienta ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;

2)     jeśli dopiero po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik jest zobowiązany do ustalenia stanu przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki;

w takiej sytuacji podstawę wszelkiego rodzaju roszczeń stanowić będzie protokół szkody.

3.     Jeżeli otrzymany Towar w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.

4.     Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić w przeciągu 14 dni od doręczenia Towaru na adres e-mail przewidziany do kontaktu.

5.     Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Towaru, a w przypadkach gdy Towar jest rzeczą używaną i prawo dopuszcza możliwość skrócenie Rękojmi konsumenckiej na okres 1 roku od daty doręczenia Towaru.

6.     W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą żądanie.

7.     Konsument może:

1)     żądać  wymiany Towaru na nowy;

2)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)     doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b)     EuroFrance nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt 1;

c)     brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że EuroFrance  próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

d)     brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;

e)     z oświadczenia EuroFrance lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.   EuroFrance ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.

11.   O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

12.   EuroFrance wyłączony zostaje od odpowiedzialności na wypadek:

1)     wad mechanicznych Towaru spowodowanych przez osoby za które EuroFrance nie odpowiada;

2)     niewłaściwego użytkowania;

3)     nieprawidłowego montażu;

4)     braku zgłoszenia nieprawidłowości w ciągu 14 dni.

13.   .

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność EuroFrance z tytułu Ręjkojmi zostaje wyłączona w pełnym dopuszczalnym prawnie zakresie.

IX. Gwarancja przy sprzedaży Towarów 

1.     EuroFrance może w ramach konkretnej oferty określić swoją odpowiedzialność na podstawie udzielonej gwarancji. Okres gwarancji określony został odrębnie dla danego Towaru w ramach specyfikacji Towaru.

2.     Reklamacje złożone przez Konsumenta, bez podania podstawy reklamacji (rękojmia lub gwarancja), będą rozpatrywane w oparciu o gwarancję EuroFrance.

3.     Reklamacja Towaru powinna nastąpić przy użyciu formularza dostępnego w ramach zakładki „Zwroty / Reklamacje”.

X.  Bezpieczeństwo cyfrowe

1.     EuroFrance dba o bezpieczeństwo cyfrowe w obrębie Sklepu internetowego przy jednoczesnym respektowaniu prawa użytkowników do korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego oraz do wyrażania własnego zdania, czy postępowania zgodne z własnymi wyborami.

2.     Treści oraz funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym nie są prezentowane w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające na wybór zasad sortowania typu pozycjonowanie według wyróżnień. Użytkownik może jednak sortować osobiście Towary w Sklepie internetowym według własnych wyborów i preferencji.

3.     Wszystkie wybory dokonywane w Serwisie są podejmowane w oparciu o samodzielne decyzje użytkownika.

4.     EuroFrance nie korzysta z algorytmów w procesie podejmowania decyzji w ramach Sklepu internetowego.

5.     Sklep internetowy nie wyświetla treści o charakterze reklamowym. Jeżeli natomiast EuroFrance zdecydowałby się na wyświetlanie reklam użytkownikom, wtedy reklamy wyświetlane będą zgodnie z wyborami użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookies lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy będą dostosowane do preferencji użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w Sklepie internetowym. W przypadku, braku zgody użytkownika na personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie będą personalizowane i opierają się na wyświetleniach reklamowych przygotowanych dla ogółu użytkowników.

6.     Każdy użytkownik odwiedzający i korzystający ze Sklepu internetowego ma możliwość wysłać zgłoszenie dotyczące treści w ramach Sklepu internetowego niezgodnych z prawem lub naruszających Regulamin poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres wyznaczony jako punkt kontaktowy, wskazany w zakładce kontakt Sklepu internetowego – „dot. naruszenia zasad bezpieczeństwa cyfrowego”. Osoba zgłaszająca powinna, jeżeli jest to możliwe, przedstawić informacje, które pozwalają Właścicielowi na weryfikację zgłoszenia naruszenia, w szczególności wyjaśnienie przyczyn, z powodu których osoba zgłaszająca uważa daną treść za niezgodną z prawem lub sprzeczną z Regulaminem oraz swoje dane kontaktowe, na które ma zostać udzielona odpowiedź.

7.     Za niedozwolone treści uważa się treści godzące w prawa osób trzecich, treści sprzeczne z prawem, propagujące przemoc, dyskryminację, nierówne traktowanie, o charakterze rasistowskim lub w innych sposób godzące w dobra osobiste.

8.     EuroFrance zastrzega prawo do zawieszenia użytkownika lub moderacji treści opublikowanych w Sklepie internetowym na wypadek naruszenia powyższą treścią prawa lub Regulaminu, w tym uwzględniając korzystanie z botów rejestrujących konto, kierowanie żądań zapłaty bezprawnie, wysyłanie wiadomości stanowiących przejaw phishingu, phishing danych osobowych, podawania fałszywych informacji lub informacji naruszających prawa osób trzecich.

9.     Moderacja treści przejawiać się może poprzez:

1)     odmowę publikacji treści,

2)     usunięcie treści,

3)     uniemożliwienie dostępu do treści,

4)     depozycjonowanie treści,

5)     ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści,

6)     zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,

7)     zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika.

10.   Decyzja EuroFrance opierać się będzie w oparciu o ocenę sytuacji i okoliczności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda sprawa będzie analizowana i oceniana indywidualnie bez użycia procesów automatycznych.

11.   Każda osoba co do której będzie podejmowana decyzja przez Właściciela zostanie powiadomiona wraz z uzasadnieniem.

12.   Na wypadek nie zgadzania się przez użytkownika z decyzją EuroFrance, użytkownik uprawniony jest do odwołania się w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, z obowiązkiem uzasadnienia stanowiska użytkownika. EuroFrance udzieli odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni. Stanowisko EuroFrance w odpowiedzi na odwołanie jest ostateczne.

13.   Użytkownik posiada również prawo do rozstrzygnięcia kwestii bezpieczeństwa danych w Sklepie internetowym za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu posiadającego certyfikat wydany przez Koordynatora Usług Elektronicznych.

14.   Każda osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie prawnej, a jej dane i wymiana korespondencji z EuroFrance podlega poufności bez prawa dostępu osób nieupoważnionych

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Sklepu internetowego

1.     EuroFrance podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.     Klient może powiadomić EuroFrance o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: poczta@eurofrance.pl.

3.     W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zasadnym jest wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4.     EuroFrance zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     EuroFrance dopuszcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2.     Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

3.     Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

4.     Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.     Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK-u: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Ochrona danych osobowych

1.     EuroFrance w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu internetowego występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych Klientów.

2.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem. 

3.     Odbiorcami danych osobowych będą:

4.     dostawcy usług zaopatrujących EuroFrance w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją EuroFrance (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);

5.     podmiotu obsługujące system płatności internetowej wskazane w rubryce metody płatności wyświetlanej w trakcie składania Zamówienia (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495; PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, z siedzibą pod adresem L-1150, w Luksemburgu). 

6.     dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających EuroFrance w dochodzeniu roszczeń;

7.     inne podmioty świadczące na rzecz EuroFrance usługi lub podmioty, którym EuroFrance powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.

8.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.     Klient posiada w zależności od okoliczności i podstaw przetwarzania prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

10.   Klient posiada prawo wniesienia skargi do PUODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez EuroFrance dotyczących Klienta narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.   Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

12.   Wobec Klientów w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.

13.   W celu uzyskania dalszych informacji dot. przetwarzania danych osobowych Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, odsyłamy do treści Polityki prywatności, dostępnej pod adresem: https://autoczesci360.pl/i/polityka-prywatnosci

XIV. Odpowiedzialność. Siła wyższa

1.     EuroFrance nie jest zobowiązane do weryfikacji poprawności Zamówienia Klienta lub jakichkolwiek innych informacji przedstawionych przez Klienta, odnoszących się do specyfikacji Towaru i Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za ww. informacje dostarczone EuroFrance.

2.     Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Towaru bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Towarów, materiałów i części składowych Towarów zaistniałe z przyczyn niezależnych od EuroFrance, awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Towarów.

3.     Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w ust. 2.

4.     Jeśli okoliczności opisane w ust. 2 nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania okoliczności opisanych w ust. 2, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty.

5.     Klient zobowiązany będzie do zwrotu EuroFrance wszelkich powstałych po stronie EuroFrance, kosztów, szkód lub obciążeń majątkowych jakie powstaną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Klienta. 

6.     Jeżeli powszechnie obowiązujące na dzień wystąpienia analizowanego zdarzenia przepisy prawa dotyczące Konsumentów przewidują korzystniejsze warunki odpowiedzialności niż te uregulowane w Regulaminie, EuroFrance zobowiązuje się stosować wobec Konsumentów warunki najkorzystniejsze, nie gorsze jednak od tych przewidzianych prawem. 

7.     Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Towaru bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Towarów, materiałów i części składowych Towarów zaistniałe z przyczyn niezależnych od EuroFrance, awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Towarów.

8.     Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w ust. 2.

9.     Jeśli okoliczności opisane w ust. 2 nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania okoliczności opisanych w ust. 2, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty.

XV. Postanowienia końcowe

1.     Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EuroFrance a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EuroFrance.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik. Wzór formularza odstąpienia od Umowy. 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy]

*zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego pod  adresem: https://www.eurofrance.pl/return 

1.     Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę EuroFrance, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail]:

........................................................................................................................................

1.     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy następujących rzeczy(*):

........................................................................................................................................

 

1.     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

........................................................................................................................................

 

1.     Imię i nazwisko składającego oświadczenie: 

........................................................................................................................................

1.     Adres składającego oświadczenie:

........................................................................................................................................

1.     Podpis składającego oświadczenie:

........................................................................................................................................

1.     Data wypełnienie formularza:

........................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.